1. Uvodne odredbe

  1. MESSER: Messer Tehnoplin d.o.o., ID broj: 4200350720000, kao Prodavac ili Zakupodavac,  sa sjedištem u Rajlovačka b.b. 71000 Sarajevo, koga zastupa direktor Valentin Ilievski.

1.2 Kupac: fizička osoba, pravno lice, udruženje ili organizacija koje kupuje robu, opremu i/ili usluge iz poslovnog asortimana MESSER-a.

1.3 Zakupac: fizička osoba, pravno lice, udruženje ili organizacija koje uzima u zakup opremu u vlasništvu MESSER-a.

1.4 Ugovorne strane: Kupac i/ili Zakupac i MESSER.

1.5 Roba: roba, oprema i/ili usluge koji se uobičajeno, ali ne isključivo odnose na: tehničke, medicinske i specijalne plinove iz poslovnog asortimana MESSER-a, posude pod pritiskom (boce, rendžeri, rezervoari i baterije), palete, oprema za rezanje i zavarivanje, te ostala tehnička i medicinska roba i/ili oprema iz poslovnog asortimana MESSER-a. Usluge su sva djela, radnje i procesi koje Messer izvodi za Kupce i/ili Zakupce.

1.6 Opći uslovi: Ovi Opći uslovi prodaje i isporuke primjenjuju se i vrijede za prodaju i isporuku robe i/ili opreme i davanje u zakup kao i pružanje svih ostalih usluga MESSER-a prema Kupcu i/ili Zakupcu. Opći uslovi prodaje i isporuke su sastavni dio svakog Ugovora (otpremnice i/ili računa) zaključenog između Ugovornih strana, te se ima smatrati da Kupac i/ili Zakupac prihvata ove Opće uslove u trenutku zaključivanja Ugovora, odnosno prihvatom ponude ili preuzimanjem robe od MESSER-a, ukoliko nije drugačije dogovoreno pismenim putem.

 

2. Prodaja i isporuka robe, reklamacije

2.1 Prodaja robe se vrši u sjedištu i podružnicama MESSER-a, a Kupac se obavezuje da preuzme robu i osigura transport iste, poštujući zakonske propise, a sve sukladno tačkama 2.9, 2.10, 4.3 i 4.4  ovih Općih uslova.

2.2 Kupac se obavezuje dostaviti pismenu narudžbenicu za svaku pojedinačnu isporuku. Ugovorni odnos između MESSER-a i Kupca se smatra sklopljenim u momentu kada je pismena narudžba Kupca potvrđena od strane MESSER-a (fax, e-mail, narudžbenica). U slučaju da MESSER-ova potvrda narudžbe Kupca odstupa od orginalne narudžbe Kupca, Kupac mora potvrditi alternativne uslove Messer-a, u suprotnom ugovorni odnos između Messera i Kupca se ne smatra sklopljenim. Prihvatanje robe od strane Kupca se ima za smatrati prihvatanjem alternativnih uslova Messer-a. U slučaju da Kupac kupuje robu bez prethodne narudžbe ugovorni odnos se smatra zaključenim u momentu preuzimanja robe. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Messer, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

2.3 U slučaju potpisivanja ugovora, Kupac i/ili Zakupac predaje MESSER-u svoj Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama i Uvjerenje o registraciji u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV uvjerenje) iliUvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) ukoliko Kupac nije PDV obveznik.

  1. U slučaju da Kupac i/ili Zakupac promijeni sjedište dužan je da o tome obavijesti MESSER u roku od 8 dana od dana promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta Kupca.

2.5 U slučaju da je ugovorom dogovoreno da MESSER vrši transport robe do Kupca, transport će biti obuhvaćen istim. U slučaju da nije zaključen pisani ugovor između MESSER-a i Kupca, MESSER će za izvršeni transport robe fakturisati i naplatiti „uslugu transporta“ sukladno važećem cjenovniku MESSER-a.

2.6 U slučaju da je ugovoreno da MESSER vrši transport robe do Kupca, Kupac je dužan obezbijediti adekvatan tj. dovoljan po veličini, nesmetan i bezbijedan prolaz vozila na mjesto isporuke, odgovarajući prostor, radnu snagu i/ili mehanizaciju za brz istovar i utovar robe, a sve u skladu sa važećim standardima i zakonskom regulativom koja važi za transport, rukovanje i skladištenje opasnim materijama. Smatraće se da je Kupac ispoštovao ovu odredbu Ugovora ukoliko od momenta dolaska prodavčevog vozila pred kapiju Kupca do momenta izlaska kroz istu, ne prođe više od jednog (1) sata. U slučaju dužeg zadržavanja vozila od gore propisanog vremena, MESSER će dodatno obračunati troškove proizašle iz toga, pri čemu će svaki naredni sat biti naplaćen po cijeni od 100,00 KM/h bez PDV-a.

2.7 MESSER će Kupcu izdati račun i otpremnicu za kupljenu robu. Kupac je dužan na otpremnici potvrditi primitak robe sa potpisom i čitkim imenom i prezimenom te brojem lične karte lica koje preuzima robu u ime Kupca, odnosno  ukoliko je Kupac pravno lice dužan je na otpremnici potvrditi primitak robe potpisom i pečatom. U slučaju da Kupac, koji je pravno lice, u trenutku preuzimanja robe neće imati pečat, dužan je prije preuzimanja robe na posebnoj potvrdi navesti ime i prezime lica koji su ovlašteni preuzeti robu od MESSER-a, sa naznakom broja lične karte ovlaštenih lica, te istu ovjeriti pečatom Kupca. Istovremeno, stavljanjem potpisa i pečata na otpremnicu Kupac potvrđuje primitak pune odnosno povrat prazne posude pod pritiskom.

2.8 MESSER se obavezuje isporučiti naručenu robu u dogovorenoj količini, kvaliteti i roku, sukladno logističkom rasporedu isporuka sa kojim je Kupac upoznat pismenim putem. Rok isporuke ne može biti kraći od dva (2) radna dana računajući od dana prijema pismene narudžbe od Kupca, ne računajući dane vikenda i praznika. Ukoliko Kupac iz bilo kojeg razloga zahtjeva isporuku robe u roku kraćem od dva (2) radna dana ili suprotno logističkom rasporedu MESSER-a, MESSER može pristati da u skladu sa svojim mogućnostima i slobodnim prevoznim kapacitetima izvrši takvu isporuku robe. Ukoliko nije drugačije dogovoreno ugovorom između MESSER-a i Kupca, sve isporuke koje se na zahtjev Kupca vrše u kraćem roku od dva (2) radna dana odnosno suprotno logističkom rasporedu MESSER-a se smatraju hitnim isporukama na koje se primjenjuju dodatni troškovi u skladu sa cjenovnikom MESSER-a.

2.9 Kupac se obavezuje na poštivanje svih važećih Zakona u BiH, kojima je regulirano skladištenje, transport i korištenje kupljene ili zakupljene robe. Kupac je obavezan da odmah po potpisivanju Ugovora ili zaključivanju kupovine, poduzme sve aktivnosti za dobivanje odobrenja za skladištenje, transport, čuvanje i upotrebu kupljene i/ili zakupljene robe u skladu sa važećom zakonskom i drugom regulativom u BiH koja se odnosi na protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu.

2.10 Kupac se obavezuje da postupa u skladu sa Uputstvom o mjerama sigurnosti pri prevozu komprimiranih i tekućih plinova koji se nalaze na poleđini otpremnice ili računa.

2.11 Kupac je dužan u trenutku primo-predaje pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

2.12 Ako je roba isporučena na skladište Kupca, kupac je dužan provjeriti naručenu robu i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene robe, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke te u roku od 3 dana dostaviti MESSER-u, odnosno u slučaju skrivenih nedostataka odmah, ali najkasnije u roku od 8 dana. Nakon isteka reklamacijskog roka propisanog ovim članom, reklamacije se neće uvažiti.

2.13 Sve reklamacije se podnose pismenim putem uz podnošenje reklamacijskog zapisnika, kopije otpremnice reklamirane robe i povrat ili stavljanje na raspolaganje ili uvid reklamirane robe MESSER-u. MESSER će pismenim putem obavijestiti Kupca o rezultatima zaprimljene reklamacije.

2.14 U slučaju opravdanosti reklamacije i utvrđenog nedostatka na reklamiranoj robi MESSER će nadoknaditi Kupcu stvarne, dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom putem finansijskog odobrenja.

 

3. Način i uslovi plaćanja

3.1 Za sve Kupce i/ili Zakupce važe jedinstvene cijene koje se nalaze u važećim cjenovnicima, osim ukoliko ugovorne strane nisu dogovorile drugačije pismenim ugovorom. Na maloprodajnim mjestima MESSER-a javno je postavljen maloprodajni cjenovnik sa uračunatim  PDV-om.

3.2 Cijene su izražene u konvertibilnim markama (KM).

3.3 MESSER se obavezuje obavijestiti Kupca i/ili Zakupca o nastalim promjenama cijena najmanje 7 dana unaprijed.

3.4 Plaćanje robe i/ili zakupa se vrši isljučivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod inozemnih plaćanja kada  Kupac vrši uplatu na devizni račun MESSER-a.

3.5 MESSER se obavezuje Kupcu za isporučenu robu izdati račun/fakturu.

3.6 Kupac i/ili Zakupac je dužan platiti kupljenu robu u trenutku preuzimanja robe i računa,  odnosno do 7.og dana u mjesecu platiti zakupninu za prethodni mjesec, osim ukoliko ugovorom između ugovornih strana nije dogovoreno drugačije, u kojem slučaju rok za plaćanje počinje teći sa danom isporučene robe.

3.7 U slučaju da Kupac na dan uplate ima neplaćenih računa iz prethodnog perioda, MESSER će obaveze namiriti prema starosti računa u skladu sa članom 312. Zakona o obligacionim odnosima.

3.8 U slučaju prekoračenja roka plaćanja navedenog u tački 3.6 ovog člana Kupac i/ili Zakupac se obavezuje da nadoknadi MESSER-u zakonsku zateznu kamatu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakona o visini stope zakonske zatezne kamate za neizmirena dugovanja u BiH u iznosu od 12 %. Ukoliko Kupac kasni sa plaćanjem više od 60 dana, dužan je platiti jednokratnu ugovornu kaznu u iznosu od 9% od ukupne vrijednosti računa za koje se plaća ugovorna kazna.

3.9 Ukoliko se Kupac ne bi pridržavao ugovorenih uslova plaćanja, MESSER ima pravo zaustaviti isporuku, odnosno, kod sljedećih narudžbi usloviti Kupca plaćanjem tražene robe unaprijed, dostavom akreditiva, mjenice, akceptnog naloga ili sličnih garancija za plaćanje obaveza proisteklih iz ugovornog odnosa.

 

4. Zakup

4.1 MESSER će Zakupcu u ispravnom stanju i bez vidnih oštećenja dati  u zakup  opremu isključivo za ugovorene svrhe i njegove vlastite potrebe. Zakupac nema pravo dati u podzakup zakupljenu opremu trećim licima niti ima pravo dati predmetnu opremu na punjenje ili popravku trećim licima, bez izričite pismene saglasnosti MESSER-a. Zakupac je obavezan štititi zakupljenu opremu od bilo kakve zloupotrebe, oštećenja, neovlaštenog gubitka i/ili otuđenja, te je odgovoran za skladištenje i rukovanje zakupljenje opreme na odgovarajući način u skladu sa zakonskim propisima. Zakupac je odgovoran i snosi svu štetu nastalu zbog zloupotrebe, oštećenja, nestručnog rukovanja, neovlaštenog gubitka i/ili otuđenja zakupljene opreme, kao i posljedica skladištenja zakupljene robe na zakonom nepropisan i nedozvoljen način. Zakupac snosi odgovornost za svu štetu prouzrokovanu sebi i MESSER-u usljed naprijed navedenih razloga. Zakupac će biti odgovoran za štetu prouzrokovanu trećim licima, ukoliko Zakupac daje u podzakup zakupljenu opremu ili dopusti trećim licima da pune zakupljenju opremu.

4.2 Zakupac je dužan da se sa pažnjom dobrog privrednika ophodi prema zakupljenoj opremi. Povrat zakupljene opreme u oštećenom stanju kao npr. zamašćena boca, oštećena boca, paleta ili baterija te druga oštećenja na opremi u vlasništvu MESSER-a, će se posebno evidentirati te će se otklanjanje uočenih nedostataka naplatiti Zakupcu. Zakupac se obavezuje platiti štetu na ime uočenih nedostataka u roku od 15 dana od dana prijema fakture. Ukoliko otklanjanje nedostataka nije moguće primjenjuju se odredbe tačke 4.5.

4.3 Zakupac je dužan da poštuje sve propise koje se odnose na zakupljenu opremu, uključujući i sigurnosne propise utvrđene za takvu vrstu opreme i plinove koji se koriste. Zakupac se obavezuje da bez ograničenja poštuje sve zakone BiH kojima je regulirano skladištenje, transport i korištenje robe, a posebno posuda pod pritiskom (boce, rendžeri, rezervoari i baterije) kao i ostale robe i/ili opreme koja je data u zakup Zakupcu.

4.4 U skladu sa tačkom 4.3 ovog člana Zakupac se obavezuje odmah po potpisivanju Ugovora o zakupu pribaviti sva potrebna odobrenja od nadležnih institucija u BiH za upotrebu i skladištenje zakupljene opreme, uključujući i odobrenja vezana za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu.

4.5 Ukoliko Zakupac u roku od pet (5) dana od dana raskida Ugovora, bilo istekom samog ugovora ili sporazumnim raskidom ugovora ili raskidom ugovora usljed neispunjavanja i kršenja ugovorenih obaveza ili prouzrokovanja štete, ne izvrši povrat zakupljene opreme dužan je isplatiti protuvrijednost iste prema važećem cjenovniku MESSER-a u roku od 7 dana od dobijanja računa.

4.6 U slučaju da Zakupac suprotno tački 4.1. daje trećoj strani na korištenje ili u podzakup opremu u vlasništvu MESSER-a ili daje zakupljenu opremu na punjenje trećim licima, MESSER ima pravo tražiti povrat opreme i naplatu ugovorne kazne za svaku tako napunjenu ili korištenu: bocu, u iznosu od 500,00 KM; bateriju, u iznosu od 2.000,00 KM; rendžer, u iznosu od 4.000,00 KM; rezervoar, u iznosu od 5.000,00 KM; te svu ostalu opremu u iznosu od 1.000,00 KM/kom. Naplata ugovorne kazne ne umanjuje pravo MESSER-a da zahtjeva naknadu štete zbog kršenja odredbi člana 4. ovih Općih uslova.

4.7 U ovisnosti od vrste robe i/ili opreme, MESSER naplaćuje dnevni ili mjesečni najam za korištenje zakupljenje opreme.

4.8 Ugovorne strane mogu ugovoriti da MESSER instalira uređaj(e) za telemetriju na svom rezervoaru. Uređaj za telemetriju je vlasništvo MESSER-a i biće vraćeni MESSER-u zajedno sa rezervoarom po isteku  ugovora ili raskida poslovne saradnje.

4.9 Uređaj za telemetriju prati količinu plina u rezervoaru na kome je instaliran i redovno putem GPRS sistema obavještava Kupca u definisanim vremenskim intervalima o ovim parametrima. Ovo omogućava kontrolu u realnom vremenu i dvostruko praćenje gore navedenih parametara, tako povećavajući bezbjednost rada gasifikacione stanice i smanjujući rizik neblagovremenog poručivanja plina i prekida u snabdijevanju.

4.10 Uređaj za telemetriju također obavještava Ugovorne strane alarmnom porukom čim količina plina u rezervoaru padne ispod definisanog minimalnog nivoa.

4.11 Ugovorne strane će se pismenim putem usaglasiti o definisanoj minimalnoj količini plina. Minimalna količina plina mora biti količina dovoljna za nesmetan rad gasifikacione stanice najmanje sedam dana od trenutka prijema alarmne poruke. Kupac će prije početka rada u skladu sa ovom tačkom MESSER-u pismenim putem dostaviti broj mobilnog telefona na koji će Kupac dobijati informacije koje šalje uređaj za telemetriju.

4.12 Bez obzira na gore navedeno, Kupac ima obavezu da fizički prati pritisak i količinu plina u rezervoaru i da blagovremeno, kontinuirano i redovno vrši naručivanje plina od MESSER-a u skladu sa članom 2. tačka 2.2 i 2.8. ovih Općih uslova.

 

5. Odgovornost za štetu

5.1 Messer ni u kojem slučaju ne odgovara za štetu proisteklu iz poslovnog zastoja, gubitka profita ili prihoda, kamata i ostalih troškova finansiranja Kupca. MESSER ne odgovara za štetu koja je nastala isključivom radnjom Kupca i/ili Zakupca ili trećih lica, koju MESSER nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao izbjeći ili otkloniti.  MESSER ne odgovara za slučajeve poslovnih zastoja, gubitaka kao što je gubitak profita ili prihoda, kamata i ostalih troškova finansiranja, kao i gubitak ili štetu na imovini Kupca i/ili Zakupca ukoliko je šteta nastala radnjom Kupca i/ili Zakupca ili trećih lica, bilo običnom ili grubom nepažnjom, kao i svim drugim radnjama Kupca i/ili Zakupca koje MESSER nije mogao predvidjeti odnosno čije posljedice nije mogao izbjeći ili otkloniti.

5.2 MESSER ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati ukoliko se Kupac ne pridržava i ne poštuje odredbe tačke 2.9, 2.10, 4.3, 4.4 i 4.12 ovih Općih uslova. U slučaju da MESSER pretrpi štetu usljed nepoštivanja tačke 2.9, 2.10, 4.3, 4.4 i 4.12, Kupac i/ili Zakupac je dužan istu nadoknaditi MESSER-u u roku od 30 dana.

5.3 MESSER ne odgovara za kašnjenje ili kršenje bilo kojih ugovorenih obaveza te štetu proisteklu iz toga, ukoliko je kršenje takvih obaveza uzrokovano okolnostima koje su izvan sfere uticaja i kontrole MESSER-a,

5.4 Odgovornost MESSER za robu i/ili opremu koja se koristi u vazdušnom i kosmičkom transportu i za takve objekte ili izgradnju je isključena. Sve namjene kupljene robe i/ili opreme u navedenim industrijama su na vlastitu odgovornost Kupca. Odgovornost MESSER-a u vezi ovog pravnog posla je u potpunosti isključena.

5.5 MESSER odgovara za štetu prouzrokovanu namjerno ili krajnjom nepažnjom. Ukupna odgovornost MESSER-a za naknadu materijalne štete se ograničava na iznos od 100.000 KM.

5.6 Pod pojmom više sile smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme zaključenja ugovornog odnosa, koji su nastali mimo volje i moći Ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom, te kao takvi oslobađaju od odgovornosti pogođenu stranu Strana pogođena višom silom treba odmah emailom, telefaksom ili brzom poštom da obavijesti drugu stranu o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koji spriječavaju izvršenje ugovornih obaveza.

 

6. Završne odredbe

6.1 Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Općim uslovima reguliraju se ugovorom između ugovornih strana, odnosno u slučaju da pisani ugovor ne postoji zakonskim propisima koji vrijede za ovu oblast.

6.2 Ovi Opći uslovi sastavni su dio svakog ugovora i/ili računa i/ili otpremnice te su dostupni na internet stranici MESSER-a (www.messer.ba).

6.3 Uputstvo o mjerama sigurnosti pri prevozu komprimiranih i tekućih plinova dostupni su i na internet stranici MESSER-a (www.messer.ba)

6.4 Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati povodom ovih Općih ulova i/ili zaključenog ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazumno rješenje, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

6.5 Opći uslovi stupaju na snagu 01.06.2016. godine, od kada se i primjenjuju

ShopMesser koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i pružio bolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite sa korištenjem naše web stranice, dajete svoj pristanak na korištenje kolačića. Više o Uslovima korištenja i Politici privatnosti možete pročitati ovdje