USLOVI KORIŠTENJA WEB SHOP-a

Ovi uslovi korištenja će se primjenjivati na korištenje internet stranice https://shop.messer.ba za poručivanje odnosno kupovinu (u daljem tekstu “ShopMesser”)  proizvoda iz prodajnog asortimana kompanije Messer Tehnoplin d.o.o. (u daljem tekstu “Messer”) za područje Bosne i Hercegovine.

Registracija, korištenje web stranice, autorska prava

Registrovani Korisnik snosi odgovornost za tačnost unijetih podataka prilikom registracije. Podaci Korisnika koje popunjava prilikom registracije se prenose putem interneta u zaštićenoj formi upotrebom SSL certifikata. Prilikom registracije Korisnika Messer sakuplja informacije koje Korisnik ostavlja i to ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa. Ustupanjem ličnih podataka registracijom na našoj web stranici iskazujete prihvaćanje Politike privatnosti, te saglasnost da prikupljamo i pohranjujemo vaše lične podatke na način opisan u našoj Politici privatnosti. Korištenje web stranice je bez ikakvih naknada za korištenje. Zabranjeno je korištenje specijalizovanih programa za preuzimanje sadržaja web stranice i onesposobljavanje rada web stranice. Nedozvoljeno korištenje web stranice podliježe materijalnoj i krivičnoj odgovornosti.Registracija na ShopMesser dozvoljena je samo licima koja imaju najmanje 18 godina.ShopMesser uživa svu zaštitu u skladu sa odredbama Zakona o autorskim pravima BiH. Nije dozvoljeno kopirati, reprodukovati, distribuirati, mijenjati sadržaj, izvoditi, javno prikazivati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Nije dozvoljeno koristiti logotipe, žigove, zaštitne znake, nazive ili oznake proizvoda bez prethodne saglasnosti njihovog vlasnika.

Samom registracijom na ShopMesser Korisnik je saglasan i prihvata Uslove korištenja. Ovi Uslovi korištenja mogu biti promijenjeni bilo kada, pa je Korisnik dužan prije poručivanja da provjeri sadržinu istih. U trenutku poručivanja smatra se da je Korisnik saglasan i prihvata Uslove korištenja važeće u trenutku poručivanja.

Ograničenje garancija

Messer ne daje garanciju na neprekidnost rada web stranice kao i na bezbjednost ili odsustvo grešaka. Messer može promijeniti sadržaj web stranice u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja.

Uslovi poručivanja putem web shop-a

  1. Roba je poručena kada Kupac nakon ubacivanja proizvoda u korpu klikne na “PORUČI”, a Prodavac mu pošalje potvrdu u vidu “Obavještenja o isporuci” odnosno predračun, ukoliko Kupac predračun plati u roku naznačenom na predračunu. Ukoliko Kupac ne dobije potvrdu o narudžbi robe smatra da se roba nije poručena.
  2. Poručivanjem robe Kupac je saglasan i prihvata Opće uslove prodaje i isporuke broj: 7-IP-40/16 Messer-a koji su dostupni na ovoj web stranici
  3. Kupac može da izmjeni narudžbenicu sve do prijema “Obavještenja o isporuci”
  4. Nakon poručivanja proizvoda koji se plaćaju pouzećem, Messer će izvršiti isporuku u dogovorenom roku isporuke.
  5. Nakon poručivanja proizvoda koji se plaćaju po predračunu, Messer će pokrenuti isporuku tek po uplaćenom predračunu.
  6. U slučaju bilo kakve promjene (npr. rok isporuke, količina robe i sl.) Messer će obavijestiti Kupca. Messer zadržava pravo da u bilo kom trenutku obavijesti Kupca da je došlo do promjena u odnosu na rok isporuke, vrstu i količinu robu i sl., te ne snosi nikakvu odgovornost po tom pitanju.
  7. Za Kupce sa kojima Messer ima zaključen ugovor, cijene proizvoda i transport su u skladu sa Ugovorom.

Ograničenje odgovornosti

Messer neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati upotrebom ShopMesser, a u skladu sa zakonom.

POLITIKA PRIVATNOSTI

UVOD

Messer Tehnoplin d.o.o. (u daljem tekstu „Messer) je svjestan važnosti zaštite ličnih podataka u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik BiH br. 49/06, 76/11, 89/11) i Općom uredbom o zaštiti ličnih podataka EU, gdje je primjenjivo, te kao kontrolor ličnih podataka postupa pravično i zakonito sa ličnim podacima nosioca podataka.

PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE

Pravna osnova obrade podataka je ugovorni odnos ili saglasnost te legitimni interes. Podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovornih ili predugovornih obaveza sa zaposlenicima, kupcima i ostalim licima, provođenja aktivnosti oglašavanja i informiranja o prodajnom asortimanu i uslugama koje pruža Messer, te izvršavanja zakonskih obveza Messera vezano uz poslovanje.

PRIMATELJI LIČNIH PODATAKA

Primaoci ličnih podataka su zaposlenici Messer-a i obrađivači za Messer (kao npr. Messer Group u svojstvu matične Grupacije predstavnika za obradu - Messera), koji su na osnovu radno-pravnog zakonodavstva, ugovorene ili profesionalne obaveze na čuvanje poslovne tajne, dužni poštovati i štititi prikupljene lične podatke koji su potrebni za obavljanje posla sa nosiocem podataka, kao i svi organi vlasti kojima je Messer obavezan dostavljati predmetne podatke na osnovu zakonskih propisa ili ugovora.

TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE ZAŠTITE

Vaše lične podatke Messer štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim podacima, bez obzira radi li se o ovlaštenim radnicima Messera i/ili obrađivačima za Messer, posebno obvezuje dužnost poštivanja i čuvanja tajnosti podataka. Osim toga, a u cilju zaštite ličnih podataka preduzete su određene organizacijsko-tehničke mjere zaštite ličnih podataka nosioca podataka.

ROK U KOJEMU SE PODACI ČUVAJU

Lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje legitimne svrhe, osim ako za određene svrhe nije predviđen duži rok čuvanja, prema važećim zakonskim propisima. Podaci se čuvaju do opoziva saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog tijela nadležnog za nadzor nad obradom ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, lični podaci će biti brisani i njihova obrada će prestati.

PRAVA NOSIOCA LIČNIH PODATAKA

Nosilac podataka ima pravo u svakom trenutku povući svoju saglasnost, ako je primjenjivo.Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka na temelju saglasnosti prije njenog povlačenja. Povlačenje saglasnosti treba biti u pisanom obliku, jasno i nedvosmisleno, upućeno na adresu Messera.Messer garantuje Nosiocu podataka da će se njegovi podaci koristiti isključivo u naprijed propisanu svrhu, te samo u mjeri u kojoj je to nužno.Pravo nosioca podataka na pristup - Nosilac podataka ima pravo na pristup svojim ličnim  podacima  i informacijama o obradi, kako bi se upoznao sa zakonitošću obrade i njenim sadržajem.Pravo ispravke - Nosilac podataka ima pravo da Messer, bez nepotrebnog odlaganja, ispravi netačne podatke koji se na njega odnose.Pravo na brisanje - Nosilac podataka ima pravo da Messer, bez nepotrebnog odlaganja,  izbriše lične podatke koji se na njega odnose.Nosilac podataka ima pravo na ograničenje obrade, obavezu izvještavanja u vezi sa ispravkom, brisanjem ili ograničenjem obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor.

WEB KONTROLA I KOLAČIĆI (COOKIES)

Messer koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i pružio bolje korisničko iskustvo.  Kolačić je mali tekst koji smješta web server u internet preglednik Korisnika. Kolačići omogućavaju da se internet preglednik prepozna prilikom slijedećeg pristupa stranici i da se ubrza rad sa Korisnikom. Podaci koje prikupljamo putem kolačića odnose se na IP adresu, vrijeme logiranja, kao i dužinu i datum posjete naše web stranice. Kolačići se neće koristiti u svrhu da personalno identifikuju posjetioca stranice i povežu ga sa njegovim ličnim podacima, osim ako to Korisnik specijalno odobri. Korištenje kolačića Korisnik može zabraniti u podešavanjima u svom internet pregledniku. Onemogućavanje, odnosno brisanje, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice.

NADZORNO TIJELO

Nosilac podataka ima pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu ličnih podataka, Dubrovačka 6, 71 000 Sarajevo, email: azlpinfo@azlp.ba

ZAVRŠNE ODREDBE

Messer zadržava pravo izmjene ove Politike privatnosti u svrhu usklađenosti sa pravnim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka.

Sve što nije sadržano u ovoj Politici privatnosti ili u ugovoru između Messer-a i nosioca podataka podliježe odredbama važećih zakonskih propisa, odnosno Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, te Opće uredbe o zaštiti ličnih podataka EU ukoliko nije u koliziji sa važećim zakonskim propisima primjenjivim na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

ShopMesser koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i pružio bolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite sa korištenjem naše web stranice, dajete svoj pristanak na korištenje kolačića. Više o Uslovima korištenja i Politici privatnosti možete pročitati ovdje